معرفی اعضا


تیم مدیریت


معرفی اعضا-پوریا خاوری

پوریا خاوری

پوریا خاوری، مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره، متولد سال ۱۳۶۷ در شاهرود…ادامه

معرفی اعضا-بردیا علی محمدی

بردیا علی محمدی

بردیا علی محمدی، رییس و عضو اصلی هیات مدیره، متولد تهران، کارشناسی خود…ادامه

شکوه خاوری

شکوه خاوری، عضو اصلی هیات مدیره، کارشناسی خود را در رشته شیمی …ادامه

مشاوران ارشد


سرمایه های انسانی


سعید کریمی

سعید کریمی

سعید کریمی، از سهامداران و مسوول امور بیمه‌ای و …ادامه

الهه احمدی

الهه احمدی، متولد سال ۱۳۷۲، اصفهان، کارشناسی خود را…ادامه

الهه غیاث‌الدین

الهه غیاث‌الدین، متولد سال ۱۳۷۴ در شاهرود، کارشناسی…ادامه

داوود رضوانی

داود رضوانی

داود رضوانی، متولد سال ۱۳۷۱ در شهر شاهرود، دوران…ادامه