طراحی تفضیلی کارخانه مس کاتد به روش لیچینگ-استخراج انحلالی-الکترووینینگ با ظرفیت تولید ۳۰۰۰ تن کاتد در سال در شاهرود