عیارسنجی سرب نمونه‌های حفاری سد باطله تاریخی یک معدن سرب